امیدواران هاست

پشتیبانی آنلاین
Yahoo Id: omidvaran_host
Email : omidvaran_host@yahoo.com
پنل میزبانی 1
فضا : 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
سالانه : 25,000 تومان
خرید آنلاین
پنل میزبانی 2
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
سالانه : 40,000 تومان
خرید آنلاین
پنل میزبانی 3
فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
سالانه : 50,000 تومان
خرید آنلاین
پنل میزبانی 4
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
سالانه : 80,000 تومان
خرید آنلاین
پنل میزبانی 5
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
سالانه : 140,00 تومان
خرید آنلاین